För oss som fastighetsägare är det av stor betydelse och en nödvändighet att vi är med och tar ansvar för fortsatt utveckling av ett hållbart Örebro. Det leder även till att vi är med och bidrar till de globala målen inom Agenda 2030, som med sina mål syftar till ett hållbart samhälle, utifrån de tre perspektiven den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

För oss innebär det att vi strävar efter att vi bygger och förvaltar fastigheter på ett energieffektivt sätt. Solenergi är en ren och obegränsad energikälla som kan spela en avgörande roll i att minska vårt beroende av fossila bränslen och därmed minska vårt ekologiska fotavtryck. Genom att vi installerar solpaneler i alla nyproducerade fastigheter kan vi generera egen elektricitet och därmed minska behovet av andra konventionella energikällor. Detta tillsammans med bergvärme har visat sig vara framgångsrikt i våra nyproducerade bostadshus. Överskottet av solenergin kan distribueras till elnätet, vilket i sin tur bidrar till förnyelsebar energi i samhället som helhet.

För att ytterligare stärka vårt åtagande för förnyelsebar energi samarbetar vi med Dalakraft, en ledande leverantör av förnybar el. Genom detta partnerskap kan vi vara trygga i att den el vi köper och använder i våra fastigheter är till 100% producerad genom hållbara och miljövänliga källor. Det innebär att alla el vi förbrukar kommer från förnyelsebara källor som vind, vatten, sol och biobränsle. Vårt minskade koldioxidutsläpp bidrar till en övergång av mer hållbar energiförsörjning.

Ytterligare aktiviteter som bidrar till att minska miljöpåverkan och bidra till en cirkulär ekonomi är vårt arbete med avfallshantering. Det är av stor betydelse för oss att vi genomtydliga och praktiska källsorteringslösningar ger hyresgästerna möjlighet till ett aktivt deltagande i återvinning och avfallssortering.

Under året har vi både byggt i egen regi samt förvärvat flera studentboenden i Örebro. Det är ett led i att ge ökade förutsättningar för de enskilda studenterna att få boende vid högre utbildningar men även ett sätt att stödja Örebro Universitets utveckling gällande utbytesstudenter och möjligheten att vara attraktiva för forskare.

Genom att skapa både inre och yttre goda miljöer i anslutning till våra fastigheter så ser vi ökade möjligheter att bidra till en social hållbarhet. Upplever våra hyresgäster sig trygga i sin närmiljö så ger det förutsättningar för god hälsa och en vilja att stanna kvar som hyresgäst.

Ett arbete med den sociala hållbarhet är att vara med och bidra till fritidsaktiviteter så som exempelvis Vox-festivalen som genomförs årligen i området Oxhagen. En annan aktivitet har varit att sponsra Open Art som genomförs vartannat år i Örebro.

Arbetsgruppen Bostad med omtanke är ett annat exempel på vårt engagemang. Det är ett samarbete inom Fastighetsägarna Örebro som tillsammans hjälpt Örebro kommun med boende för utsatta grupper i samhället med extra vikt på flyktingar från kriget i Ukraina.